Ukraina lever

UKRAINA LEVER är ett iniativ där folkhögskolor, studieförbund, hjälporganisationer och kulturaktörer samarbetar för att ge Ukrainska flyktingar i Sverige bästa möjliga förutsättningar att stärka det ukrainska civilsamhället, i diasporan och hemlandet, akut under pågående katastrof och på lång sikt inför återuppbyggnaden. Genom detta får målgruppen även goda kontakter med det svenska samhället och breda yrkesfärdigheter som värderas högt i många branscher.

1. Vi söker folkhögskolor runtom i Sverige som vill erbjuda heltidsutbildningen Samhällsagenterna (The Community Agents) där människor på flykt från Ukraina får verktyg och kunskap för att stärka civilsamhället enligt principen Learning By Doing. 

2. Vi söker studieförbund som vill ge samhällsagenternas deltagare bästa förutsättningar för att under utbildningen bygga upp studiecirkelverksamhet med Ukrainska medborgare i Sverige som målgrupp.

3. Vi söker hjälporganisationer och kulturaktörer som vill agera gästlärare eller handledare för deltagarna och som vill samarbeta med deltagarna kring insatser och projekt kopplade till Ukraina och det ukrainska civilsamhället.

4. Vi söker finansiering från och partnerskap med myndigheter som arbetar med flyktingmottagande, integration och etablering. Vi ser gärna att projektet lyfts på politisk nivå.

Vi vill samla det svenska civilsamhället för att ge flyktingar från Ukraina förutsättningar att vara med och stärka det ukrainska civilsamhället – i hemlandet, i Sverige och i andra länder – under kriget och inför återuppbyggnaden. Med folkbildningens och civilsamhällets omfattande infrastruktur kan vi göra verklig skillnad, redan på kort sikt. Vi söker finansiärer inom både det offentliga och det privata.

Folkhögskolor runtom i landet utbildar ukrainska medborgare till samhällsagenter, som utvecklar färdigheter för att arbeta med communities och att bygga upp samhället. 

Samhällsagenterna får genom studieförbunden förutsättningar för att bygga upp studiecirkelverksamhet, digitalt och fysiskt, bland flyktingar från Ukraina. På så vis skapas nya forum för att hålla lokala och andra communityn levande. Här läggs grunden för en framtida folkbildningsrörelse i Ukraina som bidrar till stärkt demokrati och utveckling.

Samhällsagenterna ges möjlighet att engagera sig i svenska hjälporganisationer. Inom utbildningen får de arbeta på distans med olika insatser i Ukraina. De får kontakter med sociala och humanitära organisationer i andra europeiska länder för att arbeta med sina communityn intertionellt. Hjälporganisationerna bidrar med sin kompetens genom gästbesök på folkhögskolorna. För hjälporganisationerna blir samhällsagenterna betrodda lokala stödmottagare när Ukraina byggs upp igen.

Samhällsagenterna får stöd via Myllret för att utveckla agentfärdigheter: att nätverka bland och involvera människor, producera media, arrangera möten, skapa fysiska mötesplatser och bygga hållbara samarbeten, organisationer och verksamheter.

Offertförslag önskas för textöversättning från svenska och engelska till ukrainska

Fridhems folkhögskola önskar få in offertförslag med pris för textöversättning från svenska eller engelska till ukrainska.

Offertförslag önskas för konsekutivtolkning mellan ukrainska och svenska

Fridhems folkhögskola önskar få in offertförslag med timpris för konsekutivtolkning mellan ukrainska och svenska på olika orter runtom i Skåne (bland annat Malmö, Landskrona, Svalöv, Helsingborg och Kristianstad) samt vid digitala möten.

ESF beviljar 11,6 Mkr till Care: Myllret Skåne-Ukraina

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete...

Mer om projektet

När den Ukrainska befolkningen nu står med ett samhälle som trasats sönder och miljoner människor har en ny outhärdlig tillvaro på flykt i Europa, behöver Sverige genast bli redo för att ta emot ett stort antal ukrainska medborgare. 

Om vi arbetar tillsammans och planerar smart kan folkbildningen och civilsamhället spela en helt avgörande roll för att detta mottagande blir lyckat på lång sikt. Förhoppningsvis har vi lärt oss av tidigare misstag. De människor vårt samhälle tar emot ska inte behöva vänta på det svenska språket för att bygga en vardag. De ska leva ett meningsfullt liv från dag ett. Det ska få all hjälp vi kan erbjuda för att hålla liv vid sitt samhälle och sina communities, nu utspridda i en plötsligt utökad diaspora. De ska få möjlighet att bygga sitt civilsamhälle starkare än någonsin. De ska erbjudas alla verktyg de behöver när det är dags att bygga upp sitt land igen, inom kort eller i en framtid, beroende på utvecklingen i regionen.

Genom att samverka, kan vi ge ukrainska medborgare ett myller av forum för att arbeta med att hålla Ukraina vid liv på gräsrotsnivå. Organisationerna ingår i internationella nätverk och kan bygga gräsrotsnätverk med andra Ukrainska medborgare i andra länder.

Folkhögskolor anordnar ett brett utbildningsprogram som heter ”Samhällsagenterna”. Programmet erbjuds flyktingar från Ukraina som vill kunna arbeta med samhällsfrågor och återuppbyggnad. Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolorna har stor vana av att med kort varsel ta fram skräddarsydda utbildningar för olika målgrupper.

Som samhällsagent faciliterar du för att hjälpa människor i olika närområden eller i utspridda nätverk att lösa sina problem. Som samhällsagent är du därför allt möjligt, beroende på vad situationen kräver: folkbildare, lärare, coach, bollplank, social hub, facilitator, medlare, diplomat, communitybyggare, social innovatör, samhällsentreprenör, processledare, koordinator, projektledare, representant, debattör eller förebild. Att arbeta tillsammans med människor i deras vardag, och göra något meningsfullt, innebär att man får vara allt på en och samma gång. Vi kallar det för samhällsagent. 

Deltagarna får lära sig och träna på svenska och engelska. I sina olika projekt arbetar deltagarna dels med nätverk i den ukrainska diasporan, dels med andra folkhögskoledeltagare, NGO:s och andra svenska målgrupper. Så knyter de kontakter i det svenska samhället. 

Deltagarna får lära sig om hur de globala målen funkar och hur projektfinansiering funkar. Men det mesta är learning by doing. Man skaffar sig de kunskaper det uppstår behov av.

De arbetar tillsammans med hjälporganisationer för att delta i eller starta sociala och humanitära projekt och insatser för Ukraina. 

Under utbildningen bygger samhällsagenterna upp studiecirkelverksamhet (på relevanta språk) för andra ukrainska flyktingar i Sverige, med experiment kring vilka format som funkar bäst för att skapa utbyten, och ett kollaborativt arbete att ta fram vilka frågor som ska dryftas. Denna folkbildningsverksamhet kan samhällsagenterna ta med hem och bygga upp i Ukraina efter kriget. Ur cirkelverksamheten kan samhällsagenterna vara med och bygga upp organisationer kring olika frågor. På så vis är man med och bygger upp efterkrigstidens civilsamhälle redan nu, på distans, över nätet.

Myllret koordinerar samhällsagentutbildningarna och säkrar att det sker kunskapsöverföring mellan dem som leder kurserna. Pedagoger och deltagare får tillgång till den infrastruktur som Myllret bygger upp, i ett antal mikroinstitut som samlar metoder och kunskap inom olika agentfärdigheter:

  • : att hitta och involvera människor.
  • Radio Myllret: att verka genom media.
  • Myllrande Möten: att facilitera fysiska möten som bygger på aktivt deltagande.
  • Kv. Myllret: att skapa fysiska mötesplatser
  • Folkinkubatorn: att bygga hållbara samarbeten och verksamheter

Deltagarna hoppar på utbildningen allt eftersom och deltagandet gäller tills vidare. Vi sätter inte någon ram för hur länge utbildningen är, utan tänker oss så länge uppehållstillståndet gäller men max 3 år. Kostnaden för en så lång aktivitet ska ses som en investering – folkbildningen är långsam och effektiv! Efter tre år har vi riktigt vältränade och kompetenta samhällsagenter som kommer att kunna göra skillnad i det Ukrainska samhället. Och om krisen fortsätter – så har samhällsagenterna efter tre år gjort flera samarbeten med olika hjälporganisationer runtom i Sverige eller Europa, och har kompetenser som efterfrågsas överallt. Om det i framtiden finns behov så kommer vi också att välkomna Ryska och Belarusiska deltagare till samhällsagenterna.

Utbildningen skapas i dialog mellan folkhögskolor, studieförbund, hjälporganisationer och myndigheter. Hjälporganisationerna kan på så vis vara med och utforma utbildningen för sina egna blivande, lokala stödmottagare för efterkrigstiden, som kan återvända till hemlandet, rustade med verktyg och nätverk för att arbeta med återuppbyggnaden av samhället. Som agenter har de genom faciliterad learning by doing utvecklat en rad breda färdigheter som har stort värde i många olika sammanhang. Agenterna kommer att att ha verktyg och vana av att arbeta med exempelvis nätverksbygge, internationella relationer, mediaproduktion, pedagogik, kommunikation, projektledning, mötesfacilitering, organisation och entreprenörskap. Det gör att det har stora möjligheter för en framtida karriär i en lång rad branscher i många länder, inte bara inom samhällsutveckling, som är det område inom vilket samhällsagenter främst tillämpar sina förmågor.

Prenumerera på Myllrets nyhetsbrev!

Din e-postadress: