Care: Myllret Skåne-Ukraina

Detta projekt finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete eller utbildning. Projektet har helfinansierats med ca 11,6 Mkr från Europeiska Socialfonden. Syftet är att göra insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Projektet drivs av Fridhems folkhögskola i Svalöv som en del av Myllret, en samverkansplattform kring livslångt lärande för ett gott och hållbart arbetsliv. Samverkansparterna är Skurups folkhögskola, Malmö folkhögskola, Albins folkhögskola i Landskrona, Sankta Maria folkhögskola i Malmö, Sensus Skåne-Blekinge och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Dessa sju folkbildningsorganisationer har alla en mycket stor erfarheten av att ge flyktingar och nyanlända nya vägar framåt, och har alla sina upparbetade relationer med lokala samarbetsorganisationer, myndigheter och arbetsgivare. De ideella föreningarna Hållbar Utveckling Skåne och FN-förbundet Malmö med dess volontärsnätverk Support for Ukraine är engagerade i projektet och bidrar med kunskap och med nätverk av arbetsgivare respektive personer från Ukraina i Skåne.

Varje samverkanspart ansvarar för en deltagargrupp och utformar deltagarverksamhet på sitt sätt utifrån projektets ramar. Ramarna sätts gemensamt och omfattar blandat annat ESF:s horisontella principer om att aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Projektet bygger på hjälpsam samverkan, där alla inblandade delar sina nätverk och kunskaper med varandra. Våra potentiella deltagare når vi genom nätverk som sammantaget når ut till tusentals personer från Ukraina i våra närområden.

Innehållet i verksamheten kan se olika ut i grupperna och anpassas efter individernas och gruppernas förutsättningar och behov. Genomgående innehåll är kartläggning av deltagarens förutsättningar, kunskaper och behov; undervisning i svenska, i hur det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden fungerar och i digitala verktyg; studiebesök, utflykter och sociala aktiviteter som ökar deltagarnas nätverk och stärker känslan av social delaktighet. Till detta kommer de tillval som samverkansparten kan erbjuda sina deltagare utifrån sin profil och sitt utbud, exempelvis yrkessvenska, engelska eller att leda studiecirklar.

Deltagarverksamheten hos samverkansparterna understöds av projektets gemensamma funktioner: två större rekryteringsevent, en podcast för kunskapsdelning mellan deltagare och gäster, en webinarieserie med gästande experter som är öppen för alla deltagare, en arbetsgivarnätverkskoordinator som kopplar samman arbetsgivare med deltagare samt central projektledning och projektadministation.

Projektet inleds 1 oktober 2022 med en månads analys- och planeringsfas. 1 nov 2023 börjar genomförandefasen med deltagarverksamhet och den pågår till 31 augusti 2023. Projektets avslutsfas är 1-30 september 2023.

This project is funded by the European Union / the European Social Fund.

 In the project Care: Myllret Skåne-Ukraine five ”folkhögskolor” (folk high schools / adult education centers) in south-west Skåne and two ”studieförbund” (study associations) in Skåne and Blekinge, collaborate to give 200 refugees from the war in Ukraine the best ”folkbildning” has to offer so that they can all find their way to work or education. Folkbildning is a movement of informal adult education and lifelong learning organisations with more than 150 years of history in Sweden. The project has received full funding of approximately SEK 11.6 Million from the European Social Fund. The aim is to make efforts for women and men who are covered by the Temporary Protection Directive as a result of the war in Ukraine, with the objective for them to find ways to work and to become socially involved.

The project is run by Fridhems folkhögskola in Svalöv as part of Myllret, a collaboration platform focused on lifelong learning for a good and sustainable work life. The collaborating parties are Skurups folkhögskola, Malmö folkhögskola, Albins folkhögskola in Landskrona, Sankta Maria folkhögskola in Malmö, Sensus Skåne-Blekinge and Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. These seven public education organisations all have long experience in supporting refugees and new arrivals in finding ways forward, and all have their established relationships with local partner organisations, authorities and employers. The non-profit associations Hållbar Utveckling Skåne and Malmö’s local UN association FN-förbundet Malmö with its volunteer network Support for Ukraine, are both involved in the project and contribute with knowledge and with a network of employers and people from Ukraine in Skåne.

Each collaboration party is responsible for a group of participants and designs participant activities in its own way based on the project’s framework. The framework is set jointly and includes among other things, the ESF’s horizontal principles of actively working with equality, accessibility, non-discrimination and ecologically sustainable development. The project is based on helpful collaboration, where everyone involved shares their networks and knowledge with each other. We involve our potential participants through networks that together reach thousands of people from Ukraine in our surrounding areas.

The content of the activity can look different in the different groups and be adapted to the conditions and needs of the individuals in said groups. Consistent and recurring content is mapping of the participant’s prerequisites, knowledge and needs; Swedish language, how Swedish society and the Swedish labor market works, digital tools, study visits, excursions and social activities that increase participants’ networks and strengthen the sense of social participation. Added to this are the options that the collaboration partner can offer its participants based on their profile and their range, for example vocational Swedish, English or leading study circles.

The participation activities of the collaborating parties are supported by the project’s common functions: two major recruitment events, a podcast for knowledge sharing between participants and guests, a webinar series with visiting experts that is open to all participants, an employer network coordinator that connects employers with participants, and central project management and project administration.

The project begins on October, 1st 2022 with a one-month analysis and planning phase. On November 1st 2023, the implementation phase begins with participant activities and it lasts until August 31st 2023. The project’s final phase is September 1st—30th, 2023.