Välj en sida

VERKSTÄDER KRING KULTUR

2018 är kultur ett av de områden som Myllret handlar om. Under året samlar Myllret engagerade människor från studieförbund och folkhögskolor för att tillsammans med konst- och kulturlivets aktörer ta sig an frågor som handlar om hur man kan skapa nya och fördjupade samarbeten, och hur man kan arbeta med digitala och/eller lokala communityn. Vi genomför olika verkstäder som kulminerar i verkstadsdagen i Eslöv den 14 december.

TOM

Kulturverkstad 29 okt om att spräcka negativa bubblor

Tid: 29 okt kl 9:15-12

Plats: Myllret, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

Syfte: Att undersöker om kulturlivet och folkbildningen tillsammans kan skapa innovationer som spräcker negativa bubblor och minskar den polarisering som omöjliggör konstruktiv dialog.

Verkstadsledare: Albin Balthasar och Sabina Miradora från Myllret

En av det pluralistiska och digitaliserade samhällets konsekvenser är polariseringen av åsikter och verklighetsuppfattningar. Här ser vi avigsidan av att communities växer sig starkare. Den egna gruppen blir leverantörer av sanning, avvikande information sorteras ut och vi hamnar inne i det som brukar kallas filterbubblor.

Tillsammans borde kulturlivet och folkbildningen kunna ta fram motmediciner mot den faktaresistens och det grupptänkande som bidrar till samhällets polarisering.

Folkbildningen har en hög förmåga att facilitera för individens egen utveckling och egna lärande tillsammans med andra. Inom konst- och kulturlivet finns unika färdigheter att arbeta experimentellt, samhällskritiskt och normkreativt.

  • Kan vi skapa verkliga mötesplatser för utbyten, eller åtminstone demilitariserade zoner?
  • Hur kommer vi förbi de hinder som jargong, attityder och misstänksamhet utgör?

Vi vill bjuda in aktörer inom folkbildningen samt konst- och kulturlivet till en verkstad där vi tar fram idéer till innovationer som kan spräcka negativa bubblor och minska den polarisering som omöjliggör konstruktiv dialog. Anmälningsknapp finns nedan.

Kulturverkstad 5 nov om att öppna upp och stärka kulturlivets nätverk

Tid: 5 nov kl 9:15-12

Plats: Myllret, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

Syfte: Att ta fram idéer för hur kulturaktörer, folkhögskolor och studieförbund tillsammans kan stärka och öppna upp det professionella konst- och kulturlivets olika nätverk.

Verkstadsledare: Albin Balthasar och Marie-Louise Lövgren från Myllret

Som kulturskapare är du beroende av kontakter och nätverk för att lyckas i din gärning och karriär. Folkbildningen spelar en stor roll i formandet av det professionella kulturlivets communities. Elever/deltagare kopplas samman i nätverk genom dels kulturprofilerade folkhögskolekurser och dels studieförbundens kulturinriktade studiecirklar, kurser och projekt. 

  • Hur kan folkbildningen vara med och skapa eller stärka communities och nätverk för kulturskapare som arbetar med nya, oetablerade, tvärdisciplinära, digitala och/eller subkulturella kulturuttryck?
  • Hur kan man stärka banden mellan kulturlivets communities och nätverk, genom ökad samverkan mellan folkbildningsaktörernas kulturella verksamheter? Syftet skulle vara att göra deltagarna bättre rustade för att verka som kulturaktörer.
  • Vilka vita fläckar finns på folkbildningens kulturkarta?
  • Behövs det nya utbildningar, kurser, forum, projekt – och hur delar vi i så fall upp detta inom folkbildningen så att aktörernas profileringar kommer till sin rätt och så att ingen blir glömd (vilket är risken om alla springer på samma boll)?
  • Och hur samverkar vi?

Välkommen till en verkstad där vi undersöker hur vi kan samarbeta kring dessa frågor! Anmälningsknapp finns nedan.

Kulturverkstad 14 nov om communitykompetens

Tid: 14 nov kl 9:15-12

Plats: Myllret, Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö

Syfte: Att arbeta fram idéer om hur kulturlivet och folkbildningen kan samarbeta och lära av varandra kring att nå ut till och arbeta med communityn (lokala eller digitala gemenskaper).

Verkstadsledare: Albin Balthasar och Marie-Louise Lövgren från Myllret

  • Finns det generella färdigheter för att hitta fram till communities och subgrupper och bygga relation med dem?
  • Hur kan folkbildningen bidra till att utveckla sin egen såväl som det professionella konst- och kulturlivets kompetens och förmåga att arbeta communityorienterat och/eller kollaborativt?
  • Folkbildningens aktörer är viktiga hubbar för å ena sidan kulturskapare och å andra sidan civilsamhället/föreningslivet/den breda allmänheten, och har därmed potential att koppla samman kulturskapare som vill arbeta med deltagarkultur och communities med olika målgrupper. Hur kan folkbildningen bidra till att koppla samman konst- och kulturskapare med olika grupper och communities?

Samskapande och deltagarinvolverande processer blir allt vanligare inom konst- och kulturlivets praktiker. Konstnären/producenten/kulturskaparen intar allt oftare en roll som exempelvis facilitator eller redaktör, vilket kräver särskilda färdigheter som exempelvis att leda grupper, facilitera kreativt samskapande, designa processer, nätverka, engagera sig i communities och föra dialog.

Det kräver även kunskap och förhållningssätt i frågor som handlar om maktstrukturer, identiteter, integritet, status och upphovsrätt med mera.

Samtidigt blir det allt svårare att hitta fram till grupper och communities, eftersom de i allt högre grad kommunicerar och organiserar sig digitalt snarare än i traditionellt föreningsliv, på många olika plattformar och sociala forum.

Andra grupper och communities existerar snarare i lokala sammanhang, i fysiska möten mellan människor, där plats är en avgörande faktor och där närvaro i en fysisk miljö är det enda sättet för utomstående att etablera relationer. Ett communityorienterat kulturskapande försvåras av att grupper i olika hög grad har sina egna stilar, språkbruk, värderingar och identiteter vilket gör det svårt att som utomstående nå fram.

Att skaffa sig denna community-kompetens är avgörande för stora delar av såväl kulturlivet som folkbildningen, som båda kämpar för att nå ut till nya målgrupper.

Det finns redan mycket kunskap inom kulturlivet och folkbildningen om dessa frågor, men det finns mycket mer att lära sig, i synnerhet när den digitalt påskyndade sociokulturella förändringen av samhället rusar iväg.

Välkommen till en verkstad där vi undersöker hur vi kan samarbeta kring dessa frågor! Anmälningknapp finns nedan.