Myllrets historia

2016 träffades en överenskommelse mellan Region Skåne, Skånes folkhögskolor i samverkan och SISAM, där man formulerade de samhällsutmaningar man vill ta sig an gemensamt. 

Efter ett förslag från Fridhems folkhögskola beställde överenskommelsens kulturarbetsgrupp en förstudie med medel från Region Skånes kulturförvaltning. Fridhem genomförde förstudien från november 2017 till januari 2018.

Förstudien resulterade i projektet Myllret 2018 som förvaltades av Fridhems folkhögskola med Skånes folkhögskolor i samverkan och SISAM som projektägare, och med finansiering från Region Skånes kulturförvaltning, Region Skånes avdelning för regional utveckling, SISAM och Skånes folkhögskolor i samverkan. 

Myllret 2018 hade tre övergripande syften:

  • Att utveckla folkbildningen i Skåne och stärka samverkan mellan folkbildningens aktörer i Skåne, konst- och kulturlivet och det omgivande samhället;
  • Att få fler att upptäcka folkbildningens kvalitéer, utbud och potential
  • Att stärka folkbildningens position i samhället.

Under 2018 genomförde Myllret ett dussintal möten med dialog kring form, innehåll och strategi med överenskommelsens arbetsgrupper; ett tjugotal förankringsmöten på folkhögskolor, studieförbund, inom kulturlivet, hos kompetensaktörer samt hos Folkbildningsrådet i Stockholm; tre workshops på temat Kultur och community; fem workshops inom området arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

 

 

Myllret 2018 kulminerade med en verkstadsdag den 14 december 2018 med 55 deltagare från 14 folkhögskolor, 50 deltagare från 9 studieförbund, 45 från kulturlivet, 40 inom kompetensförsörjning och 10 från föreningslivet. Verkstadsdagen omfattade 25 programpunkter. I Myllrets regi genomfördes två talkshows, två seminarier, tre kulturverkstäder, två kompetensverkstäder och en idéverkstad om Myllrets framtid. Dessutom faciliterade vi för 15 miniprogram arrangerade av aktörer från folkhögskolor, studieförbund, kulturlivet och civilsamhället. Verkstadsdagen genomfördes i Eslöv på Medborgarhuset, på Kulturskolan, i fyra tält i Stadsparken samt i lokaler som Eslövs folkhögskola tillhandahöll.

Projektet Myllret 2019 inleddes med att projektgruppen började undersöka hur 2018 års erfarenheter och idéer kunde omvandlas till konkreta planer. Överenskommelsens styrgrupp beslutade dock under 2019 att inte gå vidare med Myllret. 

Under 2020 drev Fridhems folkhögskola vidare Myllret som del av arvsfondenprojektet Den Autodidakta Generationens Akademi. Detta resulterade i en vision om en arena för social innovation inom kompetensförsörjning och livslångt lärande, baserad på de behov och idéer som växte fram i 2018 års processer.

Under 2021 och 2022 har Fridhem vidareutvecklat Myllret med egna medel för att förverkliga visionen om en ny samverkansarena för folkbildningen. Inriktningen har under denna tid utkristalliserats till att handla om att främja ett gott och hållbart arbetsliv genom livslångt lärande, kopplar till de globala målen i Agenda 2030.

Under 2022 har Myllret drivit initiativet Ukraina lever och startat Radio Myllret och Folkinkubatorn. Vi söker medel från bland andra Allmänna Arvsfonden och ESF för att få igång Myllret i bred samverkan med folkbildningen och aktörer i andra sektorer.

Myllrets drivs tills vidare av Fridhems folkhögskola, med ambitionen om att göra allt i så bred samverkan som bara möjligt, och med målsättningen att göra verksamheten till en fristående ideell medlemsförening så snart som möjligt.