Studio Hybris

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idé

Myllret är Fridhems folkhögskolas initiativ till att stärka folkbildningen genom samarbete och innovation. Med avstamp i den vision vi arbetade fram i Arvsfondenprojektet Den Autodidakta Genereationens Akademi, håller vi nu på att bygga upp ett antal nya verksamheter som omfattar bland annat nyskapande yrkeskurser, jobbmatchning, företagsinkubation och kompetensutveckling i arbetslivet.

En av komponenterna i detta utvecklingsarbete är det nya projektet Studio Hybris, i vilket vi bygger upp en utvecklingsmiljö där vi tillsammans med våra målgrupper tar vi fram ett pedagogiskt ramverk för att göra folkbildningens metoder tillgängliga i sammanhang där folkbildningen har en svag närvaro:

 1. Digitala läromiljöer
 2. Vägledning och matchning
 3. Affärsutveckling
 4. Kompetensutveckling i arbestlivet

Ramverk

Det ramverk som Studio Hybris utvecklar består dels av en övergripande struktur för hur utvecklings- och läroprocesser kan modelleras och systematiseras, och dels en rad olika moduler och funktioner inom denna struktur som på olika sätt kan integreras med varandra:

 • Kunskaps- och behovsinventering
 • Utmaningar, lektioner, kurser och program
 • Forum för övning, träning, samtal, samarbete och skapande.
 • Utveckling av metafärdigheter (förmågor att lära sig, fullfölja åtaganden, relationsbyggande, kollaborera, kontextualisera etc.)
 • Reflektion, självskattning, peer review och automatiserad feedback
 • Handledning och vägledning
 • Kontaktskapande och nätverkande
 • Spelifierade belöningar
 • Medbestämmande
 • Metoder för att bygga innehåll som utmaningar, lektioner, kurser och program
 • Användartestning

Vi kommer att designa ramverket i två riktningar samtidigt: 1. Nerifrån och upp, vilket innebär att vi tittar på enstaka behov, önskemål, moduler eller funktioner och ser hur ramverket kan utformas och justeras för att härbärgera dem. 2. Uppifrån och ner, vilket innebär att vi undersöker vilka möjligheter ramverket ger och vilka krav det ställer, och ser hur moduler och funktioner kan justeras för att bättre passa in i helheten.

Såväl ramverket som funktionerna och modulerna utvecklas i iterationer - det vill säga att resultaten utvecklas i faser, där varje fas slutar med ett fungerande, testbart system som kan utvecklas vidare i nästa fas.

Det ramverk vi bygger upp kommer att utvecklas med såväl analoga som digitala prototyper. Så snart en modul eller funktion blivit färdigutvecklad publiceras den på myllret.se och tas vidare in i Myllrets verksamhetsutvecklande processer.

Utvecklingsstatus

Studio Hybris är utvecklat som idé. I nuvarande skede söker vi folkhögskolor och studieförbund som vill vara med och utveckla idén, ramverket och ett antal pilotkurser och -program. Studio Hybris har sin hemvist på studiohybris.com.

Mål

Målet med projektet är ett ramverk som efter tre år:

 • Används inom ett antal befintliga kurser, utbildningar och program
 • Har genererat nya kurser, utbildningar och program
 • Utgör en färdig struktur för att bygga en digital lärandeplattform

På lång sikt är tanken att Studio Hybris ska vara en bärkraftig, självfinansierande verksamhet som drivs oberoende eller som ett bolag som ägs av Stiftelsen Myllret.

Målgrupper

Studio Hybris är ett målgruppsnära projekt. Vi kommer under projektet att utöka och justera målgrupperna allteftersom vi får fram mer kunskap kring målgruppernas behov och ramverkets möjligheter. Vi kommer även involvera forskare och yrkesexpertis inom berörda kunskapsfält.

Primära målgrupper

Våra primära målgrupper utgörs av grupper som vi bedömer kommer att bidra med unika perspektiv hur ramverket och innehållet ska utformas.

 • Kvinnor med diagnosen ADD eller autismspektrumtillstånd 25-40 år
 • Unga vuxna utan gymnasiebehörighet (deltagare vid allmän linje) 20-25 år
 • Elever och alumni från kulturlinjer 20-25 år
 • Tekniska autodidakter 20-25 år
 • Personer som spelat onlinerollspel av typen MMORPG 20-25 år

Sekundära målgrupper

Våra sekundära målgrupper är de aktörer som på sikt kommer att arbeta med de primära målgrupperna.

 • Facilitatorer/lärare/handledare/coacher
 • Studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och handläggare
 • Affärsutvecklare
 • Arbetsgivare

Dessa målgrupper kommer i sig utgöra användare av ramverket. Dels som innehållsskapare och facilitatorer, och dels som deltagare som går fortbildande kurser för att lära sig de metoder vi utvecklar.

Aktörer

Initiativ och koordinering

 • Myllret

Utbildningsanordnare

Folkhögskolor

Folkhögskolor, i första fasen främst i Skåne.

 • Fridhems folkhögskola
 • Här kommer vi allteftersom publicera de folkhögskolor som anslutit sig till projektet.

Studieförbund

Studieförbund, i första fasen främst i Skåne.

 • Här kommer vi allteftersom publicera de studieförbund som anslutit sig till projektet.

Externa samarbetspartner

Externa samarbetspartners utgör aktörer som bidrar med expertis och relevanta perspektiv.

 • Här kommer vi allteftersom publicera de aktörer som vill delta i Studio Hybris.

Kopplingar till andra initiativ

 • Kollegium (ett utbud av kortare kurser som tränar breda och dynamiska färdigheter som efterfrågas i arbetslivet)
 • Yrkesprofilerande kurser (yrkesinriktade utbildningar som kretsar kring metafärdigheter, för deltagargrupper som omfattar en mångfald av förkunskaper)
 • Orienteringslabb (miljö för kunskapsinventering och vägledning)
 • Matchningslabb (mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, civilsamhälle och folkbildningsaktörer)
 • Folkinkubatorn (utbildning och stöd till personer som vill starta mikroföretag)