K7

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idé

K7 är en typ av kurs som syftar till att ge deltagarna en hårdträning i ”den mänskliga dimensionen” – det där mest grundläggande som avgör hur vi fungerar i olika sammanhang: ansvar, disciplin, struktur, förmåga att kommunicera, samarbeta, lösa problem och att hantera kriser och konflikter. Deltagarna tränar sig själva i att hantera livets och samhällets komplexitet. K7 utgör ett eldprov för att bli en trygg, ansvarsfull person som står stadigt i sig själv och samtiden, och kan skapa konstruktiva och tillitsfulla relationer till sin omgivning.

K7-kurser kan utgöra en kombination av ALFA - arbetslivsförberedande kurs och FIKA - folkbildningsinspirerad kompetensutveckling i arbetslivet. På så så vis bidrar K7 till att bygga starka band mellan människor som befinner sig utanför och i arbetslivet.

Erbjudande till deltagaren

Kanske vill du bli en ledare, och har funderat på vad krävs av en god ledare. Beslutsamhet, trygghet och integritet? Förmågor att bygga relationer, lösa problem, ta ansvar och agera mentor?

Kanske du vill få ett jobb och har läst vad som efterfrågas i jobbannonserna. En strukturerad och flexibel spindel i nätet? En målmedveten och prestigelös lagspelare? En effektiv men lyhörd kommunikatör?

Kanske vill du ta ansvar för dig själv eller något större än dig själv, och har egna mål om vad du vill utveckla: Kreativitet, disciplin, självinsikt, ansvar, förståelse, medmänsklighet eller mod?

K7 är ett tillfälle att komma bort från din vanliga omgivningen och fokusera på att bli en starkare människa och vad du själv vill. K7-kurserna är till för dig som vill konfrontera och utmana dina brister och få en starkare relation till dig själv och till din omgivning. K7 ger dig hårdträning i människans bredaste och mest avgörande färdigheter. Du upptäcker nya sätt att förstå och använda dina sinnen, din tankeverksamhet, dina känslor, din kropp och dina kommunikationsmöjligheter. K7 tar dig och din K7-grupp genom en svindlade resa där ni tillsammans lär varandra att kommunicera, samarbeta, ifrågasätta och debattera. Ni upptäcker nya sidor och styrkor hos er själva och varandra. Ni granskar och omprövar era värderingar och er syn på världen. Ni lär er att hantera kriser och konflikter. Ni kommer att utveckla nya mentala verktyg för att ta itu med problem, utmaningar och drömmar. Du får djupgående färdigheter som du har glädje av livet ut.

Det kommer att bli riktigt tufft emellanåt, och det är just därför som K7 är för dig som på allvar vill växa som människa - en komplex människa bland andra komplexa människor i en komplex värld.

Ramverk

Tanken är att bygga upp K7 som ett ramverk för en specifik typ av utbildning i breda metafärdigheter. Ramverket ska säkra att alla K7-rubricerade kurser uppfyller samma syfte, håller hög kvalitet och avhandlar samma tematiska områden, samtidigt som ramverket ger utbildningsanordnarna stora friheter att själva profilera och utforma innehållet. Ambitionen är att bygga upp K7 som ett varumärke med högt anseende i samhället, i synnerhet hos arbetsgivare.

Följande punkter utgör en preliminär grund för ramverket:

Yttre ramar

 • K7 är ett gemensamt varumärke som vårdas av alla folkbildningsaktörer som väljer att använda det.
 • K7-kurser ska utgöra folkbildning, vilket betyder att det ska vara fri och frivillig verksamhet som bygger på möten och utbyte mellan människor, demokratiska metoder och att utgå från deltagarnas förutsättningar, behov och potential.
 • K7-kurser ges inom ramen för folkbildningens befintliga bidragsstrukturer, samt, om möjligt, kombineras med kommersiell kompetensutveckling på uppdrag av arbetsgivare, så att en grupp består av såväl förvärvsarbetande som ej förvärvsarbetande deltagare. Detta för att stärka nätverken mellan dem som befinner sig i arbetslivet och dem som befinner sig utanför.

Syfte

 • K7 ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation samt skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. (Se Folkbildningens fyra syften )
 • K7-kurserna syftar till att ge deltagarna djupa metafärdigheter som gör dem bättre rustade för att navigera och agera tillsammans med andra i en komplex värld.
 • K7-kurser ska på allvar utmana deltagarna att utvecklas. Det ska utgöra ett styrkeprov i sig att ha genomgått en K7-kurs. Även om nivån på utmaningarna är hög, så är detta alltid i relation till individens förutsättningar och behov i enlighet med folkbildningens principer.
 • K7-kurser ska öka deltagarnas möjligheter att lyckas och trivas i arbetslivet.

Innehåll

 • En K7-kurs behandlar sju breda teman som är gemensamma för alla K7-kurser. Alla kursupplägg, facilitatorer och deltagare har sina egen tolkningar av vad dessa teman innebär.
 1. Kropp och psyke
 2. Kognition och kritiskt tänkande
 3. Karaktär, värderingar och vilja
 4. Kontexter och samband
 5. Kommunikation
 6. Kollaboration
 7. Konflikt- och krishantering
 • Varje K7-kurs profileras unikt utifrån ett praktiskt, gruppgemensamt projekt som löper genom hela kursen. Denna kursprofil ska gärna återspegla och kommunicera kursanordnarens övergripande verksamhetsprofil.

Grupp och deltagare

 • K7-kurser samlar grupper av deltagare från olika sammanhang som inte känner varandra sedan tidigare.
 • K7-kurser utgör en isolerad gruppverksamhet på landsbygden eller i naturen, vilket betyder att gruppen ska ges möjlighet att fokusera på sin egen process i byggandet av ett eget mikrocommunity, med minimerade distraktioner från omvärlden.
 • K7-kurser ges med fördel med internat-, pensionat- eller lägermöjligheter vilket fördjupar gruppdynamiken.

Facilitering

 • K7-kurser leds av en eller med fördel två facilitatorer som är fria att utforma innehållet så länger det sker inom detta ramverk.
 • Facilitatorerna för alla aktiva K7-kurser är gemensamt ansvariga för att utveckla och förändra ramverket efter behov.
 • K7-facilitatorna har tät kontakt med varandra och delar med sig av idéer, erfarenheter, kunskaper och metoder.
 • K7-facilitatorna bestämmer gemensamt vilka sju K-teman som ska gälla, och diskuterar olika tankar och ingångar till hur de kan tolkas, tacklas och omsättas.
 • K7-kursernas facilitatorer anordnar gemensamma utbildningar i partnerskap med forskare, myndigheter och idéburna organisationer för att facilitatorerna ska hålla sig uppdaterade i frågor som uppstår i arbetet med K7:s sju teman.

Kursexempel

Kurserna profileras utifrån konkreta projekt som lockar blandade grupper. Innehållet formas utifrån gruppens process.

Här är några tänkbara exempel på K7-kurser kan profileras, och som passar olika folkbildningsaktörer beroende på deras profil:

 • K7 - Odlingen (vårtermin där gruppens process kretsar kring en gemensam odling)
 • K7 - Torpet (två terminer där gruppen bygger/renoverar ett torp gemensamt)
 • K7 - Apokalypsen (sommarkurs där deltagarna övar på överlevnad genom att genomgå ett fiktivt krisscenario)
 • K7 - Midvinterlägret (kortkurs där deltagarna överlever en vintervecka i naturen)

Utvecklingsstatus

K7 är utvecklat som idé. I nuvarande skede söker vi folkhögskolor och studieförbund som vill vara med och utveckla idén, ramverket och ett antal pilotkurser.

Aktörer

Initiativ och koordinering

 • Myllret

Utbildningsanordnare

Folkhögskolor

Folkhögskolor med internat runtom i hela Sverige, främst i icke-urbana miljöer.

 • Fridhems folkhögskola
 • Här kommer vi allteftersom publicera de folkhögskolor som anslutit sig till projektet.

Studieförbund

Studieförbund på orter runtom i landet, främst med verksamhet på landsbygden eller i naturen.

 • Här kommer vi allteftersom publicera de studieförbund som anslutit sig till projektet.

Målgrupp

 • Arbetslösa och studerande
 • Anställda i företag, på myndigheter och i idéburna organisationer
 • Ideellt verksamma i civilsamhället

Externa samarbetspartner

Externa samarbetspartners utgör främst av de aktörer som vill vara med och ge inspel till K7-kursernas innehåll genom att samarbeta kring kompetensutveckling för K7-facilitatorerna.

Akademi

 • Här kommer vi allteftersom publicera de lärosäten eller enskilda forskare som vill samarbeta kring K7.
 • Vi undersöker möjligheten att koppla följeforskning till K7.

Myndigheter

 • Här kommer vi allteftersom publicera de myndigheter som vill samarbeta kring K7.

Idéburna organisationer

 • Här kommer vi allteftersom publicera de organisationer som vill samarbeta kring K7.

Kopplingar till andra initiativ