Huvudsida

Från Myllret
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkomna till Myllret, en mötesplats som syftar till att stärka och utveckla folkbildningen i Sverige genom bred samverkan.

Myllret drivs idag av den ideella föreningen Fridhems folkhögskola, med målsättningen att bli en fristående stiftelse så snart det är möjligt.

Denna wiki är Myllrets digitala samarbetsplattform.

Myllrets initiativ

Myllret är på gång med att starta upp ett stort antal samverkansprocesser kring idéer som vuxit fram i arvsfondenprojektet Den autodidakta generationens akademi och i det tidigare Myllret-projektet. Här samlar vi beskrivningar av dessa initiativ.

Grafisk översikt

Myllrets organisationsstruktur.png

Program

Myllrets verksamhet utgår från våra prorgam. Läs mer om hur vi tänker oss dessa program.

 • Yrkesprofilerande kurs är ett utbildningskoncept där deltagarna får stöd att inventera sin medhavda/självlärda/informella kunskap, för att sedan vidareutveckla denna kunskap till yrkesfärdigheter som passar breda yrkesroller och smala yrkesnischer.
 • ALFA, Arbetslivsförberedande kurs, är en satsning på att erbjuda en meny av kortare kurser i generella arbetslivsfärdigheter (exempelvis inom digitala verktyg, samarbete, kommunikation eller omställning) som deltagaren själv kan plocka ihop till en utbildning som förbereder hen för ett arbetsliv, på samma sätt som allmän kurs förbereder för vidare studier.
 • FIKA står för "Folkbildningsinspirerad kompetensutveckling i arbetslivet". Det är ett program där aktörer erbjuder olika arbetsgivare utbildningar på kommersiella grunder, helt utifrån folkbildningens unika metoder och principer.
 • K7 står för Kropp, Kognition, Karaktär, Kontext, Kommunikation, Kollaboration samt Kris- och konflikthantering och är en kurs som syftar till att stärka människor på djupet, för att göra dem bättre rustade att ta sig an livets, arbetslivets och samhällets utmaningar i samspel med andra. Detta program destillerar folkbildningens många metoder för att stärka människor. I korta eller långa kursupplägg tränas deltagarna inom de områden som gör verklig skillnad i livet och yrkeslivet: förmågan att ta initiativ, ansvar, att organisera sig själv och att samarbeta, att förstå komplexa sammanhang och lösa problem gemensamt med mera. K7 erbjuder hårdträning i mjuka färdigheter. Det är en ledarskapsutbildning för alla, inte bara för dem som har en uttalad ledarroll.
 • Kollegium är ett samlingsprogram där arbetslivsrelevant kursutbud från ALFA, FIKA, Folkinkubatorn och K7 samordnas i en gemensam kalenderstruktur och samlas i gemensamma kurskataloger, så att deltagare innanför och utanför arbetslivet möts på samma kurser. Därigenom byggs det nätverk mellan arbetslösa/studerande och yrkesverksamma som bryter upp låsta strukturer, vilket ger deltagare nya möjligheter till att få anställningar och arbetsgivare att göra rekryteringar.
 • Folkinkubatorn är ett program där vi skapar företagsinkubatorer och -acceleratorer som stödjer deltagare som vill driva enklare mikroföretag, där det främsta syftet inte är vinst och skalbarhet utan hållbar egen försörjning, och där verksamheten bedrivs i samarbete med många andra aktörer: Vi ger förutsättningar för individer och grupper som vill driva exempelvis en lokal cykelverkstad, ett kafé, en kreativ frilansverksamhet eller en nördig nischhandel på nätet.
 • Kv. Myllret är ett program för att skapa gemensamma faciliteter för folkbildningsaktörer som är verksamma i samma storstadsmiljö. Tanken är att samla verksamhetslokaler i samma kvarter, så att man kan dela på annars kostsamma resurser: traditionella och digitaliserade klassrum, maker spaces, mediastudios och andra typer av nya pedagogiska lärmiljöer. Här samlas såväl ordinarie folkbildningsverksamhet som verksamheter kopplade till Myllrets program. Idén är att genom en daglig närhet till varandra skapa maximalt med möten mellan deltagarna och synergieffekter mellan aktörerna, utan att tumma på någons frihet och oberoende. Det större syftet är att skapa en nyskapande typ av mötesplats som fungerar som en motor i stadsutvecklingen, såväl i stadsdelen som i den större utvecklingen av staden med närområde. Kv. Myllret siktar mot att bli ett föredöme för hur man skapar en plats som utgör ett myller av såväl ordinarier som nytänkande och nyskapande verksamheter inom kompetensförsörjning och integration i bred bemärkelse.
 • Landsmyllret är en landsbygdsorienterad version av Kv. Myllret, med fokus på mobila lösningar och faciliteter distribuerade på flera orter. Här bygger vi utvecklingskedjor som exempelvis kan ta deltagare från allmän kurs, vidare till yrkesprofilerering mot ett mikroföretagande som kan växa i en Folkinkubatorn specialiserad på entreprenörskap utanför storstäderna.

Verksamheter

Programmen betjänas av ett Myllrets centrala verksamheter, som erbjuder metod- och verktygsutveckling, kunskapsbank, mötesplatser, medieproduktion, marknadsföring och framför allt gemensamma ingångar till arbetsgivare, myndigheter, forskning, organisationer och expertis. Följande är de sex verksamheter Myllret bygger upp:

 • K&D - Myllrets Kunskaps- och designlabb initierar och koordinerar programutvecklingen och sjösätter nya verksamheter.
 • Radio Myllret samlar podcasts och andra mediaproduktioner som produceras inom programmen, och tar fram egenproducerad media - podcasts, webbinarier och utbildningsmaterial - som ett eller fler program kan dra nytta av.
 • Kunskapsobservatoriet tar fram och folkbildningsanpassar metoder och digitala verktyg för att kartlägga vilka kunskaper och färdigheter deltagare och facilitatorer har med sig in i programmen, vad de utvecklar inom de olika processerna och vad de tar med sig därifrån. Metoderna samlas i Myllrets kunskapsbank.
 • Samkampanjen koordinerar gemensamma kommunikationsinsatser inom program och erbjuder gemensamma marknadsföringsinsatser för olika aktörers utbud, exempelvis en marknadsföringskampanj för folkbildningens alla tekniska utbildningar i en region.
 • Avståndslabbet tar fram och folkbildningsanpassar metoder och verktyg för att mötas, utbilda och samarbeta i digitala miljöer. Myllret kommer att vara helt beroende av många kreativt krävande videokonferenssamtal. Vi vill utveckla vår förmåga att maximera teknikens möjligheter och bidra till folkbildningens digitalisering, och samtidigt skapa nya möjligheter för våra samarbetspartner i kultur- och föreningslivet att dra nytta av den nya tekniken.
 • Myllrande Möten arrangerar konferenser, after works och andra mötesplatser där folkbildningen kan ta sig an gemensamma frågeställningar tillsammans med varandra och med andra aktörer.

Grupper

Så som namnet antyder så skapas Myllret av ett myller av olika aktörer som samverkar i fem typer av grupper:

 • Deltagarråden är de lokala programverksamheternas forum bestående av aktiva och tidigare deltagare, som är med och utformar den lokala implementeringen av programmet.
 • Programråden består av programmets facilitatorer samt deltagarrepresentanter utsedda av deltagarråd. Programråden utvecklar programmets ramverk och verktygslåda, koordinerade av en programledare som är knuten till K&D..
 • Expertrådet består av myller av representanter för alla involverade folkbildningsaktörer och samarbetspartners samt inbjudna experter och forskare. Expertrådens medlemmar kopplas till teman (exempelvis #kompetensförsörjning, #kultur, #entreprenörskap, #lansdbygdsutveckling, #k7) för vid behov bidra med kunskap, idéer, resurser, kontakter och engagemang.
 • Styrgruppen styr och följer upp Myllrets program och verksamheter på en strategisk och visionär nivå samt verkar för god och hållbar finansiering. Styrgruppen består av representanter för deltagare och folkbildningsaktörer.
 • Redaktionen arbetar med övergripande innehållsfrågor för Radio Myllret och Myllrande Möten, och består av representanter utsedda av deltagarråd, programråd och expertråd.

Digitala tjänster

Med åtta program, sex verksamheter och ett myller av människor engagerade i olika grupper kommer Myllret att behöva särskilda verktyg för att organisera sin myllrande verksamhet:

 • Nätverks- och processappen är en tjänst som Avståndslabbet tar fram, som gör det möjligt att kollaborera i ett myller av konstellationer och facilitera för komplexa kreativa och lärande processer.
 • Kunskapsinventeringsappen är ett verktyg som Kunskapsobservatoriet tar fram för att erbjuda inventering av kunskaper och färdigheter, löpande uppföljning och utvärdering med olika visuella självskattningsmetoder.
 • Kunskapsbanken drivs av Kunskapsobservatoriet och är vår samlade databas med metoder och verktyg som genereras av program och verksamheter. Allt material som tas fram inom Myllret görs tillgängligt för vem som helst att använda under licenser för öppet innehåll.
 • Connected Chambers är Avståndslabbets tjänst och metod för att erbjuda mer högkvalitativa och interkativa digitala mötesformer än vanliga videosamtal.
 • Det digitala internatet är en Avståndslabbets tjänst för att samla aktiva och tidigare deltagare (alumni) i en gemensam social miljö som erbjuder en social kontext som möjliggör nöje, kunskapsutbyte och projektsamarbete - särskilt relevant för deltagare som deltar på distans och inte får del av folkbildningens fysiska sociala miljö.
 • Myllrets 3D-värld är en spelifierad 3D-miljö där Myllrets digitala tjänster integreras till en sammanhängande helhet.

Tidigare projekt

Återkommande idéer och begrepp

Det finns ett antal idéer och begrepp som vi återkommer till i vår olika processer.

Folkbildning

Omvärldsanalys

Metodik

Organisaton